دوره تصویر سازی ذهنی برای کودکان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ فعال کردن خلاقیت در جهت برون ریزی تصاویر ذهنی بدون نیاز به…

از 650,000 تومان

دوره خلاقیت و دستورزی کودکان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ انجام فعالیت های دستورزی موجب تقویت ماهیچه های دست در جهت بهبود…

از 650,000 تومان

دوره ی داستان نویسی کودک

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ انجام فعالیت های دستورزی موجب تقویت ماهیچه های دست در جهت بهبود…

از 650,000 تومان

دوره ی شاهنامه خوانی کودک و نوجوان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ انجام فعالیت های دستورزی موجب تقویت ماهیچه های دست در جهت بهبود…

از 650,000 تومان