دوره تصویر سازی ذهنی برای کودکان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ فعال کردن خلاقیت در جهت برون ریزی تصاویر ذهنی بدون نیاز به…

از 650,000 تومان