مجتبی حیدری فعال، مدرس و پژوهشگر بازارهای مالی ست….

 

درباره استاد:

تریدر

تحلیلگر

و مدرس بازارهای مالی بین الملل